Articles by: Ichimoku Trịnh Phát

LIVE FOREX TRADING | Hữu Hậu | 09/05/2019

Ủng hộ Donate: https://unghotoi.com/1548058644hemyi Room TeleGram FX, CFD, Crypto trên : https://goo.gl/UwY1Qd Đăng ký tài khoản Icmarkets: https://goo.gl/U3mo2G Đăng ký tài khoản Exness qua IB: https://www.exness.com/a/te15oe15 ICHIMOKU TRỊNH PHÁT * Bàn luận về thị trường (markets), tiền mã hóa (cryptocurrencies), ngoại hối (forex), hàng hóa (commodities), chỉ số (index), chứng

Read More

LIVE FOREX TRADING | Thai Lee | 09/05/2019

Live Forex, CFD, Coin, US30, Gold Trading with Ichimoku Trịnh Phát | 15h00h 09/05/2019 Room TeleGram FX, CFD, Crypto trên : https://goo.gl/UwY1Qd Đăng ký tài khoản Icmarkets: https://goo.gl/U3mo2G Ichimoku là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng, hơn nữa nó lại cho

Read More

LIVE FOREX TRADING | Hữu Hậu | 25/04/2019

Ủng hộ Donate: https://unghotoi.com/1548058644hemyi Room TeleGram FX, CFD, Crypto trên : https://goo.gl/UwY1Qd Đăng ký tài khoản Icmarkets: https://goo.gl/U3mo2G Đăng ký tài khoản Exness qua IB: https://www.exness.com/a/te15oe15 ICHIMOKU TRỊNH PHÁT * Bàn luận về thị trường (markets), tiền mã hóa (cryptocurrencies), ngoại hối (forex), hàng hóa (commodities), chỉ số (index), chứng

Read More

LIVE FOREX TRADING | Thai Lee | 22/04/2019

Live Forex, CFD, Coin, US30, Gold Trading with Ichimoku Trịnh Phát | 15h00h 22/04/2019 Room TeleGram FX, CFD, Crypto trên : https://goo.gl/UwY1Qd Đăng ký tài khoản Icmarkets: https://goo.gl/U3mo2G Ichimoku là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng, hơn nữa nó lại cho

Read More

LIVE FOREX TRADING | Thai Lee | 15/04/2019

Live Forex, CFD, Coin, US30, Gold Trading with Ichimoku Trịnh Phát | 15h00h 15/04/2019 Room TeleGram FX, CFD, Crypto trên : https://goo.gl/UwY1Qd Đăng ký tài khoản Icmarkets: https://goo.gl/U3mo2G Ichimoku là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng, hơn nữa nó lại cho

Read More

LIVE FOREX TRADING | Thai Lee | 03/04/2019

Live Forex, CFD, Coin, US30, Gold Trading with Ichimoku Trịnh Phát | 15h00h 03/04/2019 Room TeleGram FX, CFD, Crypto trên : https://goo.gl/UwY1Qd Đăng ký tài khoản Icmarkets: https://goo.gl/U3mo2G Ichimoku là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng, hơn nữa nó lại cho

Read More